تغییر نرمال رنج

portfolio image

تغییر نرمال رنج

قابل توجه آزمایشگاه های همکار :

لطفا دز زمان دریافت جواب های تست های نام برده به نرمال رنج ها توجه نمایید.

Vit D3   /  F testosteron/ 17 OHprogestron/  Anti ccp /