تغییر قیمت تست ها

portfolio image

تغییر قیمت تست ها قابل توجه آزمایشگاه های همکار

 تغییر قیمت تست ها

قابل توجه آزمایشگاه های همکار
لطفا روزانه این قسمت چک شود. چون به این لیست تست های جدید اضافه میگردد.
تست های نام برده شده از این تاریخ با هزینه ECL  محاسبه میگردند.
با تشکر از همکاری شما عزیزان.
1-   17OH progestrone
2-   Free Testosterone