اخبار

News

زمان نمونه گیری تستcovid 19 pcr

1400/7/3

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم ساعت کاری آزمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20 و روز پنجشنبه از 7 الی 16 می باشد

1400/4/17

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم ساعت کاری آزمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20 و روز پنجشنبه از 7 الی 16 می باشد