فرم ها

Label

فرم درخواست آزمایش 1١٣٩٧/٨/٢٢

فرم دریافت نمونه١٣٩٧/٨/٢٢

فرم پرشنامه داروییTDM١٣٩٧/٨/٢٢

فرم تست های مولکولی PCR١٣٩٨/٨/١٢

فرم ثبت اطلاعات دموگرافی پاتولوژی ١٣٩٧/٨/٢٢

فرم ثبت اطلاعات پاپ اسمیر١٣٩٧/٩/٧

فرم درخواست آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری١٣٩٩/١٠/٢٢

فرم درخواست آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بارداری١٣٩٩/١٠/٢٢

فرم آزمایشات فلزات سنگین١٤٠١/٧/٩

کنترل کیفی تست HBA1C١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی تست PT-PTT١٤٠٠/١٠/٨

راهنمای نگهدارنده ادرار 24 ساعته١٣٩٨/٨/٢٣
راهنمای نگهدارنده ادرار 24 ساعته

کنترل کیفی تست های TORCH١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی تستUrine Protein١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی تست های انگل شناسی1١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی تست های انگل شناسی2١٤٠٠/١٠/٨

پرسشنامه مراجعه کنندگان آزمایش غربالگری بیماریهای متابولیک (Ms panel & Acylcarnitine)١٣٩٧/٨/٢٢

کنترل کیفی تست های آنتی بیوگرام١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی تشخیص لام خون محیطی١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی تست WRIGHT١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی تست های غربالگری١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی لام BK١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی لام خون محیطی١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی مارکرهای قلبی١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی میکروب شناسی1١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی میکرب شناسی 2 ١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی تست های هپاتیت١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی بخش هماتولوژی١٤٠٠/١٠/٨

کنترل کیفی خارجی تست های بیوشیمی١٤٠٠/١٠/٨

برنامه انجام تست های آزمایشگاه١٤٠٠/١١/٢٣