تغییر در نوع نمونه Pro calcitonin

portfolio image

آزمایشگاه های محترم طرف قرارداد لطفا من بعد برای تست Procalcitonin نمونه سرم ارسال شود. باتشکر

آزمایشگاه های محترم طرف قرارداد لطفا من بعد برای تست Procalcitonin  نمونه سرم ارسال شود.
باتشکر